< sekcia SEKCIA: Zdravie

Stanovisko SSVPL

Foto: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Stanovisko SSVPL k vyjadreniu sa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k novele zákona o zdravotníckej starostlivosti.

Bratislava 8. októbra (OTS) - Posledná novela zákona o zdravotnej starostlivosti otvára ambulanciám všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých možnosť zapojiť do poskytovania zdravotnej starostlivosti aj praktické sestry. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) vzhľadom na znižujúcu sa dostupnosť všeobecnej zdravotnej starostlivosti v dôsledku starnutia populácie všeobecných lekárov a stále väčšieho administratívneho zaťaženia lekárov verí, že táto legislatívna úprava prispeje k postupnej zmene tohto negatívneho stavu. Aj po nadobudnutí účinnosti tejto novely bude, tak ako doteraz, plniť dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sestra a to predovšetkým v oblastiach v ktorých nemajú praktické sestry odbornú kompetenciu. SSVPL bude pozorne vyhodnocovať, či nová právna úprava umožní efektívne rozdelenie pracovných úloh medzi zdravotnú sestru a praktickú sestru v tom zmysle, aby mala zdravotná sestra väčší priestor na realizácie odborných kompetencií, ktoré jej stanovuje vyhláška MZS SR č. 95/2018 Z.z.

Zároveň SSVPL upozorňuje najmä na fakt, že z textu schváleného zákona vyplýva pre poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých MOŽNOSŤ, NIE POVINNOSŤ zapojiť praktickú sestru do chodu ambulancie. Poskytovateľ môže praktickej sestre zveriť vykonávanie len takých odborných činností, ktoré spadajú do jej odbornej kompetencie a zodpovedajú jej vzdelaniu. V tomto smere vníma SSVPL úlohy praktickej sestry pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako doplnenie k odborným kompetenciám sestry.
SSVPL zdôrazňuje, že reálne efekty tejto úpravy pre zvýšenie dostupnosti všeobecnej zdravotnej starostlivosti bude možné vyhodnotiť až po uplynutí primeraného časového obdobia.

SSVPL opäť upozorňuje, že novela môže pomôcť stabilizovať, na niektorých miestach dokonca až zachrániť zabezpečenie kvality a dostupnosti primárnej starostlivosti pre pacientov. Zdôrazňuje fakt, že je naďalej platná vyhláška o povinnom personálnom obsadení ambulancií sestrou. Ak nový zákon niečo dovoľuje, tak iba dať lekárovi možnosť v prípade, že lekár nezabezpečí sestru (financie, nedostatok sestier v regióne) zamestnať praktickú sestru a tak zabezpečiť kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samozrejme s tou nevýhodou, že lekár, ako jediný zdravotnícky pracovník v ambulancii kvalifikovaný na dané úkony, bude musieť urobiť viac práce, lebo nemôže napríklad edukáciu pacienta a niektoré úkony, ktoré sú v kompetencii sestry delegovať na praktickú sestru. Praktická sestra mu ale v rámci svojich kompetencií môže pomôcť zabezpečiť značnú časť činností realizovaných v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých.

Samozrejme, že je lepšia a kvalitnejšia tá ambulancia, kde si lekár môže dovoliť zamestnať sestru, optimálne sestru aj praktickú sestru súčasne, čo zabezpečí sestre využiť naplno jej odborný potenciál, napríklad aj jej kompetencie v oblasti ochrany, podpory a rozvoji verejného zdravia.

Tento optimálny stav, by sme však vedeli dosiahnuť iba zlepšením finančnej situácie ambulancií, ale nenachádzame reálnu oporu ani vo vláde. Aj keď strategické dokumenty deklarujú podporu primárnej starostlivosti reálne nepociťujeme navýšenie zdrojov v tomto podvyživenom segmente, a nenašli sme v nich ani náznak finančnej injekcie pre už existujúcu sieť ambulancií. Súčinnosť nemáme ani v zdravotných poisťovniach, ktoré zvyšujú úhrady iba po náročných rokovaniach a niekedy len pod hrozbou nezmluvného vzťahu.
Sestry pracujúce v ambulanciách všeobecného lekára sa okrem iných činností vo veľkej miere podieľajú na prevencii v podobe edukácie pacientov s odvrátiteľnými rizikami chorôb obehovej sústavy (artériová hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, obezita, fajčenie, alkohol, nedostatočná pohybová aktivita ...).
Preto nás znepokojuje, až zaráža, vyjadrenie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, v ktorom tvrdia, že naši lekári dehonestujú prácu sestry. Obzvlášť v období, kedy je financovanie ambulancií, resp. nedostatočná finančná podpora štátu na podporu všeobecného praktického lekárstva minimálna až žiadna, by mali tímy v ambulancii praktického všeobecného lekára byť navzájom v súčinnosti a vzájomnej podpore. SSVPL prízvukuje, že si prácu sestier váži, oceňuje, presadzuje pre nich vyššie kompetencie, a zdôrazňuje, že pre každého lekára je sestra najdôležitejším a najbližším kolegom a oporou pri jeho práci,
“ uvádza Peter Makara prezident SSVPL.

Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.