< sekcia Publicistika

Autorský zákon opäť novelizovaný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Prečítajte si analýzu J. Soviara.

Bratislava 31. októbra (Teraz.sk) - Len 11. októbra tohto roku nadobudla účinnosť ostatná novela Autorského zákona, ktorá priniesla predovšetkým úpravy v zmysle medzinárodného dohovoru známeho ako Marakéšska zmluva a príslušnej európskej legislatívy v prospech osôb s poruchami zraku či čítania a vnímania písaného textu, a už tu máme parlamentom schválenú ďalšiu novelu Autorského zákona.

Podľa dôvodovej správy k tejto poslednej novele ide najmä o riešenie aktuálnych aplikačných problémov z praxe týkajúcich sa vzťahov medzi organizáciami kolektívnej správy práv a používateľmi. Čo to znamená v praxi?

Novela upravuje kritériá použité pri výpočte výšky licenčnej odmeny v sadzobníkoch odmien organizácií kolektívnej správy s tým, že tieto kritériá sú podrobnejšie rozpracované. Takto sa, okrem iných, novým kritériom, ktoré musí organizácia kolektívnej správy pri tvorbe ceny za verejný prenos diela zohľadniť stáva aj obsadenosť hotelových izieb (v zákonnej textácii „vyťaženosť ubytovacieho zariadenia“). Hotelom a iným ubytovacím zariadeniam by tak malo svitnúť na lepšie časy, a ako sami očakávajú, platby organizáciám kolektívnej správy by mali klesnúť. Avšak budú to práve hotely a ubytovacie zariadenia, ktoré budú musieť byť schopné vierohodne preukázať skutočnú obsadenosť svojich izieb.

Zákon ďalej zavádza novú povinnosť organizácií kolektívnej správy prerokovať návrh nového sadzobníka so zástupcami používateľov. Toto opatrenie sleduje najmä to, aby sa subjekty, ktoré sú takpovediac odsúdené na dohodu – teda organizácie zastupujúce autorov a používatelia (napr. spomenuté hotely) – vyhli už v štádiu tvorby ceny nezhodám, či rozdielnemu prístupu k zohľadneniu osobitostí jednotlivých spôsobov použitia autorských diel, na ktoré treba získať licenciu a zaplatiť za ne odmenu.

Jednou z kľúčových tém prerokúvania tejto novely Autorského zákona v parlamente boli zmeny v inštitúte žaloby na určenie obsahu licenčnej zmluvy. Ak sa totiž organizácia kolektívnej správy a používateľ nedohodnú na jej obsahu (v ťažiskových prípadoch na výške odmeny), môže sa používateľ na súde domáhať, aby obsah takejto zmluvy vrátane výšky licenčnej odmeny určil súd svojím rozhodnutím. Podmienkou podania takejto žaloby je, aby používateľ skladal zábezpeku vo výške odmeny, ktorú požaduje organizácia kolektívnej správy vo svojom sadzobníku. A práve výšku tejto zábezpeky novela zmenila z uvedených 100 % na 80 %. Počas trvania sporu používateľ môže používať diela aj bez uzavretej licenčnej zmluvy. Na druhej strane už tieto prostriedky nebudú počas sporu viazané a organizácia kolektívnej správy ich môže prerozdeliť nositeľom práv. Zvyšok dlžnej čiastky odmeny doplatí používateľ až na základe právoplatného rozsudku.
Uvedená výška percenta bola počas prijímania novely Autorského zákona predmetom mnohých diskusií. Zástupcovia hotelov požadovali iba 50 %, ktoré boli až do druhého čítania v parlamente aj v návrhu zákona uvedené, organizácie kolektívnej správy, na druhej strane, až 80 %. Napokon pozmeňujúci návrh predložený v druhom čítaní percento zvýšil na 80 %, čím akcentoval význam Autorského zákona ako právneho predpisu, ktorého cieľom je predovšetkým ochrana oprávnených záujmov autorov.

Napokon novela zakotvuje pre organizácie kolektívnej správy povinnosť viesť pri dohode o spoločnej správe (tzv. one-stop-shop) spoločný sadzobník, pričom sadzby vo svojom súčte nesmú byť vyššie než v prípade samostatných zmlúv s jednotlivými organizáciami. Týmto opatrením zákonodarca sleduje najmä stimuláciu využívania tohto osobitného inštitútu, keď používateľovi bude stačiť uzavrieť jednu zmluvu a zaplatiť jednu faktúru čím si vysporiada všetky svoje povinnosti voči autorom.

Aktuálna novela Autorského zákona nadobúda účinnosť prvého januára budúceho roku.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.